FKPojekte1

Często zadawane pytania (FAQ)

W ramach Funduszu Małych Projektów realizowane są rocznie liczne małe kulturowe przedsięwzięcia i działania, które przyczyniają się do polepszenia wzajemnego porozumienia się polsko – niemieckiej ludności zamieszkującej pogranicze.

Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z procedurą składania wniosków o dofinansowanie projektów, kwalifikowalnością wydatków oraz rozliczeniem projektów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Wytyczne dla wnioskodawców.

Co jest celem Funduszu Małych Projektów?

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwianie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. W szczególności wspierane są małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia ustawicznego.

Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia się, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Planowane działania powinny przyczyniać się do pokonywania barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych i tym samym umożliwiać wykorzystanie transgranicznego potencjału do wspólnego rozwoju gospodarczo-społecznego obszaru wsparcia.

Co wspieramy?

W szczególności wspierane są małe przedsięwzięcia i działania, które w całości wykazują trwały wpływ na rozwój strukturalny w regionie pogranicza oraz „codzienne” transgraniczne spotkania w następującym zakresie:

 • kultura,
 • sport,
 • ochrona środowiska,
 • wymiana młodzieży,
 • zdrowie,
 • integracja społeczna,
 • równy status kobiet i mężczyzn,
 • edukacja, kształcenie ustawiczne,
 • turystyka i rekreacja,
 • inne.

Wspierane są wyłącznie przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym. Działania wspierające rozwój przedsiębiorstw nie kwalifikują się. Nie będą wspierane przedsięwzięcia o charakterze religijnym lub partyjnym.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do składania wniosków uprawnione są organizacje posiadające swoją siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne, dalsze instytucje nauko - badawcze,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • instytucje sportu i kultury,
 • instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i organizacje społeczne.

Wnioskodawca musi być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem, nie może występować jako pośrednik.

Partner projektu

Wszystkie projekty muszą odbywać się przy współpracy i z udziałem niekomercyjnego partnera zagranicznego. Dla wnioskodawcy z polskiej części Euroregionu wymagany jest partner niemiecki, dla wnioskodawcy z niemieckiej części obszaru wsparcia wymagany jest partner polski. Partnerzy muszą pochodzić z obszaru wsparcia. W uzasadnionych przypadkach w realizacji projektów mogą uczestniczyć partnerzy z obszaru wsparcia Programów Współpracy Brandenburgia-Polska oraz Polska-Saksonia.

Obszar wsparcia

Projekty powinny być realizowane w obszarze wsparcia. Wydarzenia poza obszarem wsparcia wymagają dodatkowego uzasadnienia.

Obszar wsparcia strony niemieckiej:Int5a Foerdergebiet 2014 20 klein

 • powiat Vorpommern–Greifswald
 • powiat Vorpommern–Rügen
 • powiat Mecklenburgische Seenplatte
 • powiat Märkisch-Oderland
 • powiat Uckermark
 • powiat Barnim

Obszar wsparcia strony polskiej:

 • powiaty: Białogard, Choszczno, Drawsko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Sławno, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Wałcz, jak również
 • miasta: Szczecin, Koszalin i Świnoujście

Wnioskowanie o środki

Przy wnioskowaniu o środki z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska na małe projekty obowiązuje wspólny formularz, który należy złożyć w Biurze Funduszu Małych Projektów, pod poniższym adresem:

FKP-Büro (dla niemieckich wnioskodawców)
przy Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4
D-17321 Löcknitz
info@pomerania.net
Niemcy

Wniosek musi być składany przez wnioskodawcę z kraju, w którym będzie się odbywał projekt.

Podstawą wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu są Wytyczne dla wnioskodawców. Więcej pomocy przy wypełnianiu przedmiotowego dokumentu można uzyskać korzystając z dokumentu pt. „Wskazówki do wypełniania wniosku o dofinansowanie”. Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym do momentu wyczerpania środków.

Aby zagwarantować poprawną weryfikację wniosku i możliwość podjęcia decyzji, złożenie wniosku co do zasady musi mieć miejsce 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Postanowienia finansowe

Całkowity kwalifikowany koszt projektu może wynosić do 30.000 EUR, dofinansowanie z EFRR do 25.500 EUR.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach całkowity koszt projektu może przekroczyć kwotę 30.000 EUR. Projekty takie będą wymagały zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynosić do 85%. Wkład własny należy wnieść w formie pieniężnej. Udział ten wynosi przynajmniej 15% kwalifikowanych kosztów całkowitych.

Realizujący projekt musi sfinansować wszelkie wydatki związane z projektem. Dotacja z Programu Interreg V A może zostać wypłacona dopiero po przedłożeniu dokumentacji i potwierdzeń płatności wydatków projektu, w biurze FMP. Dotowane są wyłącznie faktyczne dokonane płatności w formie świadczeń pieniężnych. Wyjątek stanowią koszty związane z przygotowaniem projektu.

Koszty kwalifikowane projektu

Kwalifikowane są wyłącznie koszty, które są bezpośrednio związane z polsko – niemieckim przedsięwzięciem i są absolutnie konieczne, aby zrealizować cel projektu.
Koszty muszą być realne, rynkowe oraz poniesione zgodnie z zasadami właściwego zarządzania finansami. Każdy wydatek powinien odpowiadać średnim cenom rynkowym w miejscu i czasie, w którym zostanie poniesiony.

Koszty kwalifikowane:

 • Koszty personelu
 • Koszty biurowe i administracyjne
 • Koszty podróży i zakwaterowania
 • Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
 • Koszty wyposażenia
 • Koszty przygotowawcze

Poszczególne kategorie kosztów są szczegółowo opisane w Wytycznych dla wnioskodawców FMP.

Okres trwania projektu

Okres trwania projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące.
Częściowe rozliczenie projektu nie jest możliwe. Istnieje możliwość rozpoczęcia przedsięwzięcia na własne ryzyko jeden dzień po złożeniu wniosku w Biurze FMP. Dotyczy tylko działań organizacyjnych, bez głównego wydarzenia. Przy podawaniu terminów realizacji przedsięwzięcia należy doliczyć czas przygotowania i czas konieczny po projekcie na jego zakończenie (patrz Punkt 4 formularza wniosku).

Za rozpoczęcie działań w projekcie uznaje się podjęcie przygotowań (prac organizacyjnych, zawarcie umów z wykonawcami).
Wspierane mogą być projekty, których realizacja (główne wydarzenie) odbędzie się po zatwierdzeniu przez Euroregionalny Komitet Sterujący.

Ocena projektów

Po przyjęciu wniosku jest on rejestrowany w Biurze FMP i sprawdzany pod względem formalnym. W przypadku, w którym stwierdzono jakiekolwiek braki lub uchybienia we wniosku, Wnioskodawca proszony jest o ich uzupełnienie/wyjaśnienie w określonym terminie. W razie nie otrzymania uzupełnienień/wyjaśnień od wnioskodawcy weryfikacja przedmiotowego wniosku nie podlega kontynuacji i wniosek zostaje odrzucony. Po przedłożeniu przez wnioskodawcę wszelkich wymaganych uzupełnień/wyjaśnień następuję weryfikacja merytoryczna.

Po ocenie merytorycznej Biuro FMP sporządza listę rankingową projektów, która jest przekazywana na posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego.

W skład Euroregionalnego Komitetu Sterującego wchodzi łącznie 8 przedstawicieli tj. z biura polskiego i niemieckiego oraz gmin, miast, powiatów i związków polskich i niemieckich, a także przedstawicieli z głosem doradczym.

EKS obraduje co do zasady nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Decyzje są podejmowane z zachowaniem zasady jednomyślności.

Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji dotyczących Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska udzielą Państwu pracownicy Biura FMP (Kontakt).

Dane kontaktowe:

Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4
17321 Löcknitz
E-mail: info@pomerania.net.

end faq

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 24

Wczoraj 168

Ostatni tydzień 666

Ostatni miesiąc 2717

Ogólny 159505

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok